ข่าวสังคม » สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน เพื่อปรับตัวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน เพื่อปรับตัวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

22 มกราคม 2019
425   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยก้าวสู่โลกดิจิตอลอย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและศักยภาพคนในประเทศ

นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังมีความจำเป็นจะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิดอย่างวิจารณญาน มีทักษะความคิดสร้างสรรรค์ ความร่วมมือ ภาวะผู้นำ รวมทั้งการสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อ และจะต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถและความถนัดของแต่ละคนให้สามารถปรับตัวในการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0

สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในสถานศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียน โดยมีนักเรียนสังกัดเทศบาลฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 346 คน อบรม ณ พุทธสถานเชียงใหม่และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 137 คน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง

โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากรจาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ จำกัด ที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การปรับตัวเข้ากับสังคมแห่งการเรียนรู้ เทคนิคการศึกษา รวมถึงเทคนิคในการทำแบบทดสอบ O-net ตามที่กระทรวงศึกษาได้ประกาศการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนที่จบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter