การเมือง-การปกครอง » มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา จัดสัมนาเชิงวิชาการขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่การเมืองของความหวังหรือจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งใหม่”

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา จัดสัมนาเชิงวิชาการขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่การเมืองของความหวังหรือจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งใหม่”

7 กันยายน 2019
470   0

Spread the love

นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาการปกครองมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ของ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่การเมืองของความหวังหรือจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งใหม่” และสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม กับการก้าวสู่การเมืองท้องถิ่น”

โดยมีนายเกียรติสุรินทร์ กู่แดง ประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในงานได้มีการเชิญนักการเมืองที่มีชื่อเสียง อาทิ นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้บรรยายหัว รวมไปถึงนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พระวีรพงษ์ วรีภททโร, นายธนันต์ เอี่ยมวิจารย์, นางสาวอุไรวรรณ กะพอ นักศึกษาจาก มมร.ลน. ร่วมเสวนาในครั้งนี้

โดยทางด้านพระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี ผอ. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบันนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบการเมืองไทยที่มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นหลักสูตรการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับหลักพุทธศาสนา คือให้ทุกคนไม่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นจริยธรรมของนักการเมืองการปกครองและข้าราชการทุกระดับ

หากทุกคนนำไปปฏิบัติและสืบทอดตามหลักสูตร การคอรัปชั่นก็จะหมดไปทีละนิด ซึ่งจะให้หมดไปเลยคงไม่ได้เพราะคนทุกคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติและสภาพแวดล้อมขององค์การนั้นๆ ว่าต้นแบบมันเป็นอย่างไรหากดีก็ดีไปหากต้นแบบไม่ดีก็เละเทะ เกิดการคอรัปชั่นทุกๆรุ่นตามมา พระมหาวีระศักดิ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter