ข่าวสังคม » รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสนับสนุนรัฐบาลไทยในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสนับสนุนรัฐบาลไทยในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด

13 กุมภาพันธ์ 2020
344   0

Spread the love

รัฐบาลสหรัฐอเมริกามอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มูลค่ารวมประมาณ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่องานด้านการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสหรัฐฯ และไทยที่ดาเนินมาอย่างยาวนาน ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ ฌอน โอนีลล์ ร่วมกับนายจอห์น กรินดีน หัวหน้าสานักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ ประจาเชียงใหม่ เป็นผู้มอบอุปกรณ์ให้กับกองบัญชาการตำรวจปรำบปรำมยำเสพติด รับมอบโดย พ.ต.ท.จิรพงษ์ คำมี รองผู้กำกับกำร 2 กองบังคับกำรตำรวจปรำบปรำมยำเสพติด 3

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สหรัฐฯ มอบให้ไทยได้แก่กล้องถ่ายรูปจานวน 30 ตัว เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทย-สหรัฐฯ ได้ใช้งานเพื่อต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดในไทย ซึ่งหน่วยสืบสวนพิเศษ (SIU) สานักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐฯ (DEA) ประจาเชียงใหม่นี้ เป็นหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจที่ผ่านการคัดสรรและคัดกรอง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจากกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหน่วยปราบปรามยาเสพติดตารวจภูธรภาค 5 ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์การข่าวของ DEA ทางานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ SIU ทั้งในฐานะเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาด้านการสืบสวนสอบสวน จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ไทย ภารกิจของโครงการ SIU คือ การให้ความช่วยเหลือหน่วยบังคับใช้กฎหมายของไทยในการสืบสวนสอบสวนด้านการค้ายาเสพติดที่ซับซ้อน เพื่อจุดมุ่งหมายในการกาหนดเป้าหมาย ขัดขวาง และทาลายองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดรายใหญ่ระหว่างประเทศ

 

“อาชญากรรมข้ามชาติส่งผลกระทบต่อพลเมืองของทุกประเทศ สหรัฐฯ ภูมิใจที่ได้สนับสนุนไทยในการหยุดผู้ลักลอบค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย เพื่อที่เราจะได้ปกป้องครอบครัวของเราและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทั้งในประเทศไทยและสหรัฐฯ” กงสุลใหญ่โอนีลล์กล่าว “ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสหรัฐฯ และไทยปกป้องครอบครัวและชุมชนของเราทั้งสองประเทศ”

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter