เศรษฐกิจ » คณะกรรมาธิการการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลุยศึกษาดูงานบริษัท ซันสวีท ตามโครงการ Northern Food Valley Food Safety

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลุยศึกษาดูงานบริษัท ซันสวีท ตามโครงการ Northern Food Valley Food Safety

6 พฤษภาคม 2018
600   0

Spread the love

พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม ได้เดินทางไปยังบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปจากผู้บริหารและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงาน ตามโครงการ Northern Food Valley Food Safety รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหา

สำหรับโครงการ Northern Food Valley Food Safety นั้นถือเป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อร่วมกันบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยผลักดันให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลการตลาดเชิงยุทธศาสตร์โดยเป็นการยกระดับมาตรฐานในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทานอาหารในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ตั้งแต่ต้นทางการผลิตไปจนถึงการบริโภค ผ่านการพัฒนาฐานข้อมูลการตลาดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนวัตกรรมอาหาร

พัฒนาให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าและนวัตกรรม ผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่าย การจัดการฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ และยังมองถึงกลไกการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อน เพื่อความยั่งยืนของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรต้นน้ำ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ และภาครัฐ สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด และถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนใหม่ๆ ผ่านการจัดการข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ง่ายต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter